Salgs og handelsbetingelser

Anvendelse
 1. Disse vilkår gælder for alt samarbejde mellem byHerskind ApS (CVR 36721987) og Kunden, med mindre andet er aftalt med Kunden.
 2. Disse vilkår er gældende, hvis Kunden har accepteret dem på en af følgende måder: (i) hvis vilkårene indgår som bilag til en fysisk indgået aftale, (ii) vilkårene har været vedhæftet i en e-mail med et tilbud, som Kunden har accepteret, (iii) hvis Kunden blev informeret i et brev eller e-mail, at al fremtidigt samhandel vil være underlagt disse salgs- og leveringsbetingelser, (iv) hvis byHerskind ApS ansatte på anden vis kan dokumentere, at disse vilkår er vedtaget af Kunden
Kommunikation
 1. Al kommunikation med bindende vilkår mellem byHerskind ApS og Kunden kan ske via e-mail, med mindre andet udtrykkeligt er anført i disse vilkår.
 2. Kunden skal anvende de på www.byherskind.dk til enhver tid oplyste e-mails til al kommunikation med byHerskind ApS.
Tilbud
 1. Kunden kan som udgangspunkt acceptere et tilbud per e-mail eller digitalt, dog er der typer af aftaler og licenser, hvor byHerskind ApS tillige kræver en underskrift på det fysiske dokument, før en endelig aftale er indgået.
 2. Hvis Kunden i sin accept henviser til eller vedhæfter egne indkøbsvilkår, finder disse ikke anvendelse uden byHerskind ApS’ udtrykkeligt accepterer disse vilkår.
Ændringer og tillæg
 1. Ændringer af og tillæg til parternes aftale (et accepteret tilbud og disses vilkår) er kun gældende, hvis de er aftalt udtrykkeligt mellem parterne på skrift eller via e-mail.
Support, udvikling og konsulentbistand
 1. Kunden er gjort opmærksom på og accepterer, at alle henvendelser til byHerskind ApS vil blive behandlet som anmodning om betalbar bistand (med klip eller efter timedebitering), medmindre henvendelse kan henføres til opgaver/supportsager, hvorom der mellem Kunden og byHerskind ApS udtrykkeligt er indgået anden aftale.
 2. Betalbar bistand afregnes pr. påbegyndt klip for klippekortaftaler eller pr. påbegyndt time hvis byHerskind ApS accepterer at arbejde uden klippekortaftale.
 3. Henvendelser vedrørende priser, anmodning om tilbud, der ikke kræver analyser eller anden bistand, betragtes dog ikke som betalbar bistand.
 4. Kørsel afregnes pr. påbegyndt kilometer i henhold til statens kilometersatser. Udlæg til bro, færger, fly osv. refunderes af Kunden. byHerskind ApS skal orientere Kunden om forventede rejseomkostninger, som estimeres forud for arbejdets påbegyndelse.
Klippekort
 1. Klippekort faktureres ved oprettelsen med betalingsfrist netto 8 dage.
 2. Klip fra klippekort kan bruges til betaling af konsulentbistand fra byHerskind ApS, herunder websupport, webdesign, grafisk design, WordPress programmering samt andre ydelser, der udføres af byHerskind ApS.
 3. Klippekort kan ikke benyttes til brug for køb af hardware, licenser eller til dækning af andre direkte/indirekte omkostninger.
 4. Hvert klip svarer til 15 min. Bistand ydet under klippekortordningen registreres og afregnes (klippes) pr. påbegyndt 15. minut.
 5. Alle klippekort udløber 12 måneder efter fakturadato.
 6. Klippekort kan ikke overdrages og/eller refunderes.
 7. byHerskind ApS administrerer klippekortet og foretager registrering og afregning af forbrug.
 8. Kunden kan se forbrug samt se den nuværende saldo på klippekortet via byHerskind ApS’ Kundeportal.
 9. Hardware samt andre udgifter til 3. part er ikke omfattet af klippekortordningen og skal betales af Kunden ved levering eller ved byHerskind ApS modtagelse, hvilket vil fremgå af byHerskind ApS’ tilbud.
Reaktionstid for klippekortaftaler
 1. Det garanteres, at byHerskind ApS iværksætter arbejde eller vender tilbage med en forventet tidsplan på afleverede sager indenfor 2 hverdage efter sagens modtagelse.
 2. byHerskind ApS behandler og modtager sager fra mandag til fredag mellem 9:00 – 16:00, bortset fra helligdage.
 3. På hverdage i tidsrummet 16:00 – 9:00 behandles sager kun efter aftale, og i så fald til dobbelt takst, dvs. at pr. påbegyndt 15. minut registreres og afregnes 2 klip.
 4. På lørdage, søndage og helligdage behandles sager ligeledes kun efter aftale og i så fald til tredobbelt takst, dvs. pr. påbegyndt 15. minut registreres og afregnes 3 klip.
 5. Hastesager, dvs. sager, hvor reaktionstiden skal være mindre end 2 hverdage efter modtagelsen af sagen, behandles efter aftale og til dobbelt takst, dvs. pr. påbegyndt 15. minut registreres og afregnes 2 klip.
Konsulentbistand efter timedebitering
 1. Konsulentydelser ydes til byHerskind ApS’ til enhver tid gældende timepris inden for tidsrummet 9:00 – 16:00 på hverdage.
 2. Konsulentbistand, der ydes til Kunden på Kundens foranledning uden for ovennævnte tidsrum, sker til forhøjet timepris/mod et tillæg på +50% af den gældende timepris. Dette gælder tillige, hvis kunden henvender sig uden for ovennævnte tidsrum, og byHerskind ApS besvarer henvendelsen.
 3. Bistand afregnes pr. påbegyndt time.
 4. Bistand hos Kunden eller på en af Kunden anvist lokalitet afregnes ligeledes per påbegyndt time. Starttidspunktet for bistanden er, når konsulenten træder ind af døren og sluttidspunktet er, når konsulenten forlader lokaliteten.
 5. byHerskind ApS kan kræve forudbetaling fra Kunden eller depositum, inden arbejdet iværksættes. byHerskind ApS skal informere Kunden om dette, inden arbejdet iværksættes/anmodning om konsulentbistand accepteres.
Udviklingsopgaver og immaterielle rettigheder
 1. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med byHerskind ApS’ udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører byHerskind ApS.
 2. Kunden har en tidsubegrænset, vederlagsfri licens til at udnytte alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med byHerskind ApS’ udførelse af serviceydelser, til formål, der falder inden for kundens sædvanlige forretningsområde, eller som særskilt er aftalt mellem parterne.
 3. Ved egentlige udviklingsprojekter indgår Kunden og byHerskind ApS en særskilt udviklingsaftale, der bl.a. regulerer rettighedsspørgsmålet.
 4. byHerskind ApS er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang byHerskind ApS måtte blive mødt med påstand om leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal Kunden skadesløsholde byHerskind ApS, medmindre krænkelsen er forsætlig.
 5. For udviklingsopgaver og projekter skal 30% af ordresummen betales ved tilbuds accept.
Priser og betaling
 1. Alle priser opgivet af byHerskind ApS er ekskl. moms og levering.
 2. Betaling skal ske netto 8 dage efter fakturadato, med mindre andet er aftalt med Kunden.
 3. Manglende betaling af fakturaer behandles efter inkassolovens regler, og der beregnes rente iht. renteloven.
 4. Hvis Kunden har forfaldne ubetalte regninger, er byHerskind ApS berettiget til at suspendere enhver levering af yderligere produkter og ydelser, eller at hæve aftalen om levering af produkter og ydelser (herunder produkter og ydelser, som endnu ikke er leveret), eller kræve forudbetaling og/eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.
 5. Ophavsretten/brugsret til værkerne overdrages først til kunden ved betalingen af den udstedte faktura.
Kundeportal og dokumentation
 1. Hvis Kunden har abonnement, serviceaftale eller klippekort hos byHerskind ApS, kan Kunden få tilsendt login informationer til byHerskind ApS’ kundeportal.
 2. byHerskind ApS leverer dokumentation til udført arbejde efter aftale med Kunden.
 3. Ønsker Kunden egentlig dokumentation af Kundens webside/webshop eller brugervejledninger til Kundens webside/webshop, sker dette efter særskilt aftale og betaling. Det samme gælder vedligeholdelse af allerede udarbejdet dokumentation/brugervejledning.
Reklamation/fejl
 1. Alle fejl og mangler skal meddeles skriftlig straks efter levering. Hvis en fejl eller mangel, som Kunden har opdaget, eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftlig til byHerskind ApS, kan den ikke senere gøres gældende.
 2. Enhver reklamation skal angive, hvad der er galt med byHerskind ApSs leverance, og hvad Kunden præcis ønsker, at byHerskind ApS skal foretage sig.
 3. Kunden skal udførligt informere byHerskind ApS om fejlens karakter, herunder hvor den optræder samt hvorledes den eventuelt kan genskabes.
 4. byHerskind ApS giver Kunden besked om, hvorvidt reklamationen kan imødekommes.
 5. byHerskind ApS kan frit vælge, om der skal ske omlevering, udbedring eller gives et forholdsmæssigt afslag i prisen.
 6. byHerskind ApS yder omlevering/udbedring inden for rimelig tid.
 7. byHerskind ApS’ ansvar for mangler omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes:
  • almindelig slidtage
  • brug i strid med byHerskind ApS’ instruktioner, almindelig praksis samt ved brug til formål uden for aftalen
  • afhjælpning eller ændring udført af andre end byHerskind ApS
  • andre forhold, som byHerskind ApS er uden ansvar for.
Ansvar
 1. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af aftalegrundlaget.
 2. Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er byHerskind ApS ikke ansvarlig over for Kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.
 3. byHerskind ApS er ikke ansvarlig for, at byHerskind ApS’ ydelse opfylder lovgivning eller standarder, eller kan anvendes til bestemte formål, medmindre parterne udtrykkeligt har aftalt andet skriftligt eller pr. e-mail.
 4. byHerskind ApS påtager sig intet ansvar for indholdet, og/eller de data der oplagres hos byHerskind ApS og transmitteres til og fra Kundens hostingydelse via internettet, herunder rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.m. Såfremt byHerskind ApS pålægges erstatningsansvar for ulovlig informationsspredning, forpligter Kunden sig til at holde byHerskind ApS skadeløs i alle henseender.
 5. byHerskind ApS er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af offentlige netværk, elnet og/eller tjenesteydelser i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager eller er pålagt af myndighederne, medmindre byHerskind ApS har forsømt at begrænse ulemperne herved.
 6. byHerskind ApS er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til Kundens data og/eller systemer.
 7. Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er byHerskind ApS ikke ansvarlig over for Kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfritagelsen består, så længe force majeure består.
Lovvalg og værneting
 1. Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.
 2. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol.

Udgave: Sidst redigeret: 24.02.2020.